đŸŽ„đŸŽ…đŸœIllernit Nuna tamakkerlugu qimarnguimmi katsorsaaviusumi, katsorsaariaaseq angusaqarluarsimavoq

đŸ“·Naalakkersuisut

đŸ‡©đŸ‡°Behandlingsmodel fra det landsdĂŠkkende krise- og behandlingscenter, Illernit, viser gode resultater 

đŸ‡ŹđŸ‡±Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup Nuna tamakkerlugu arnanut persuttagaasimasunut meeraannullu qimarnguik katsorsaaviusoq Illernit nalilersorsimavaa. Nalilersuinermi paasineqarpoq katsorsaariaaseq Illernit pilersissimasaat, arnanut persuttagaasimasunut meeraannullu peqqinnartumik ilaqutariilernissaannut ineriartorluarnissaannullu periarfissiisoq. Tamatuma ilaatigut kinguneraa katsorsaariaaseq angajoqqaatut piginnaasaqarnerulernikkut, angerlarsimaffiup avataanut inissiinissamut pinaveersaartitsisutut sunniuteqarsimasoq. Nalilersuinermi kaammattuutigineqarpoq persuttaasarnerup kinguaariit tulliinut ingerlaqqittarnera unitsinniarlugu, meeqqallu inersimasunngoraangata persuttaasarnerat pinaveersaartinniarlugu, Illerninit katsorsaariaaseq tamarmiusoq kommunini atulerneqalissasoq, taamaaliornikkut arnat meeqqallu amerlanerusut suliniut iluaqutigilersinnaammassuk.

Illernit tassaavoq arnanut persuttagaasimasunut taakkulu meeraannut nuna tamakkerlugu qimarnguik katsorsaavillu. Illernit 2014-imi Qeqertarsuarmi misiliilluni suliniutitut pilersinneqarpoq. Illernit arnanut persuttagaasimasunut takkulu meeraannut angerlarsimaffimmi persuttaasarneq pissutigalugu sakkortuumik misigisaqarsimasunut, ilinniarsimasut sulisoralugit katsorsaanissamut tapersersuinissamullu neqerooruteqartarpoq. Illernit arnanut meeqqanullu perorsaanikkut isumaginninnikkullu siunnersuinissamik ilitsersuinissamillu neqerooruteqartarportaaq. Illernit sisamanik ilaqutariinnut inissiartaqarpoq aamma inuiaqatigiinnut akuleruteqqinnissamut piareersarfittaqarluni, tassani arnat meeqqallu Illernini katsorsarnerminni toqqissisimallutik najugaqarsinnaapput.

Illernini pisortap ilaqutariinnullu katsorsaasup Stina MĂžlgaardip suleqataasalu katsorsaariaaseq pilersissimasaat tassaavoq, Illernit angusaqarluarsimaneranut pissutaanerpaasoq. Arnat meeqqallu Illerninut iseriartullu ulloq siulleq arnat meeqqallu pineqartut pillugit suliniut tamarmiusoq aalajangersarneqartarpoq, tassanilu aallaqqaasiutitut nakkutilliinerit, katsorsarneqarnissamut pilersaarusiornissaq, katsorsaanikkut iliuusissat isumaginninnikkut perorsaanikkullu misilittagaqarluartunit ataqatigiissakkat, arnanut meeqqanullu iluaqutaalluartut.

Illernini pisortaq, Stina MĂžlgaard, katsorsaariaatsimi katsorsaanerit, siunnersuinerit ilitsersuinerillu saniatigut Illernini sammisat arnanut meeqqanullu ineriartortitsilluarnissamut iluaqutaasartut oqaluttuarai: ”Ilaqutariit persuttagaanermit eqqugaasimasut – arnat meeqqallu – persuttagaanermit misigisatik suliarinissaat pingaaruteqarpoq. Katsorneqarneqarnermi ini eqqissisimaarfigalugulu toqqissisimaarfigisinnaasaat. Tassani ineqarnissamut, nerisaqarnissamut, pisortanut attaveqarnissamut, perorsaanissamut, atuarnissamut meeqqerivinniinnissamullu taperserneqartarput. Pissutsit arnanut uippakajaartitsisartut, peqqissiartornissaannullu sunniuteqartartut pingaaruteqarluinnartut. Tassa taakkuupput ukiup ataatsip ingerlaneriinnaani taamatut sukkatigisumik, inuttut angusaqarluarnartumik ilikkagaqarnarluartumillu ineriartortitsisut.”

Illernini arnaq, meeqqat taakkulu ataqatigiinnerat qisuariaqatigiittarnerallu sammineqartarput. Arnaq Illernini najugaqarsimasoq oqaluttarpoq, najugaqarneq inuttut ineriartorneranut sunniuteqangaatsiarsimasoq meeraanullu atassuteqarnera nukittunerulersimasortaaq: ”Maangarattali inuunitsinni allannguingaatsiarsimavugut, ullullu tamaasa ilikkakkakka sapinngisamik atorniartarpakka, nalunnginnakkumi iluaqutigisussaallugit (
) Perorsaaninni sakkortulaarsimavunga meeqqannullu sakkortuumik oqaaseqartarsimavunga. Maanna qanoq tamakku aqunnissaat ilikkarsimavara. Meeqqakkalu paquminartut pillugit oqaloqatigiissinnaavugut, tamatumalu kingunerisaanik qaninnerulersimavugut, aamma meeqqakka qanorlu qisuariartarnersut ilisimanerulerpakka.”

Ilernini meeqqat ineriartorluarnissaannut qitiulluinnartoq alla tassaavoq, Illernit Qeqertarsuarmi atuarfimmik meeqqerivimmillu aaqqissuussamik suleqatigiilluarnerat. meeqqat persuttagaasimasut amerlanertigut misigisartagaat Illernini sulisunut sunik unammilligassaqartitsinersut sulisut nassuiartarpaat, sulisullu ulluinnarni unammilligassaasinnaasut aaqqinneqarnissaannut siunnersuisarlutik. Suleqatigiinnikkut ilinniartitsisut perorsaasullu meeqqap ajornartorsiutaanik paasinnissinnaanerussapput, meeqqallu atuarfimminik naammassinninnissaa ilimanarnerulissaaq.

Sulisut inunnik sullissisut nuna tamakkerlugu ilaqutariit persuttaaffiusut pillugit pinaveersaartitsinissap nukittorsarnissaanut ikiuuttussaapput, taamaaliornikkut ilaqutariit persuttaaffiusut pitsaanerpaamik tulluarnerpaamillu katsorsarneqarsinnaanissaat pillugit nuna tamakkerlugu iliuusissatut siunnersuutit nalilersuinermi ersersinneqarput.

Illernit nalilersorneqarnera uani atuaruk.

Paasisaqarnerorusukkuit Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmi AC-fuldmĂŠgtigi, Majken Vith TangkjĂŠr e-mail: mavt@nanoq.gl imaluunniit oqa. +299 346639 aqqutigalugu attavigiuk.

đŸ‡©đŸ‡°Socialstyrelsen har evalueret Illernit – det landsdĂŠkkende krise- og behandlingscenter til voldsramte kvinder og deres bĂžrn. Resultaterne af evalueringen viser, at behandlingsmodellen, der er udviklet pĂ„ Illernit bidrager til, at voldsramte kvinder og bĂžrn fĂ„r mulighed for at skabe et sundt familieliv i trygge og udviklende rammer. Det betyder blandt andet, at behandlingsmodellen har en forebyggende effekt i forhold til styrkelse af forĂŠldreevnen og undgĂ„ anbringelser uden for hjemmet. For at bryde med spiralen af vold og forebygge, at bĂžrn ikke reproducerer den voldelige adfĂŠrd som voksne, anbefales det i evalueringen, at den samlede behandlingsmĂŠssige model fra Illernit integreres i kommunalt regi, sĂ„ langt flere kvinder og bĂžrn kan fĂ„ gavn af indsatsen.

Illernit er GrÞnlands fÞrste landsdÊkkende krise- og behandlingscenter til voldsramte kvinder og deres bÞrn. Illernit blev etableret som et pilotprojekt i 2014 i Qeqertarsuaq. Illernit tilbyder professionel behandling og stÞtte til voldsramte kvinder og deres bÞrn med traumer som fÞlge af vold i hjemmet. Illernit tilbyder ogsÄ pÊdagogisk og socialfaglig rÄd og vejledning til kvinder og bÞrn. Illernit bestÄr af fire familieboliger og et udslusninghus, hvor kvinderne og bÞrnene kan bo i trygge omgivelser, mens de indgÄr i behandlingen pÄ Illernit.

Årsagen til Illernits gode resultater skal primĂŠrt findes i den behandlingsmodel, som forstander og familieterapeut pĂ„ Illernit, Stina MĂžlgaard, og hendes medarbejdere har udviklet. Fra kvinderne og bĂžrnene trĂŠder ind pĂ„ Illernit den fĂžrste dag, er der fastlagt en helhedsorienteret indsats omkring de enkelte kvinder og bĂžrn, hvor alt fra indledende observationer, fastsĂŠttelse af en behandlingsplan, en behandlingsmĂŠssig indsats der er koordineret med solid socialfaglig og pĂŠdagogisk rĂ„d og vejledning, skaber gode resultater for bĂ„de kvinder og bĂžrn.

Forstander pĂ„ Illernit, Stina MĂžlgaard, fortĂŠller om nogle af de elementer i behandlingsmodellen, der foruden terapi, rĂ„d og vejledning, bidrager til at skabe den positive udvikling hos bĂ„de kvinder og bĂžrn pĂ„ Illernit: ”Det er vigtigt, at voldsramte familier – bĂ„de kvinder og bĂžrn – fĂ„r bearbejdet deres oplevelser med vold. Et behandlingsmĂŠssigt frirum hvor de kan komme hen og vĂŠre i fred og ro. Her fĂ„r de stĂžtte til alt bĂ„de bolig, mad, Ăžkonomi, kontakten til det offentlige, opdragelse, skoler og daginstitutioner. Ting der alt sammen stresser kvinderne og pĂ„virker den helingsproces, der er sĂ„ afgĂžrende. Det er en af Ă„rsagerne til, at vi ser en sĂ„ hurtig udvikling pĂ„ bare et Ă„r, hvor de bĂ„de nĂ„r langt som mennesker og fĂ„r vigtig viden.”

PĂ„ Illernit har de fokus pĂ„ bĂ„de kvinden, bĂžrnene og deres indbyrdes relationer og dynamikker. En kvinde, der har boet pĂ„ Illernit, fortĂŠller, at opholdet har haft en stor betydning for hendes personlige udvikling, men forholdet til hendes bĂžrn er ligeledes styrket: ”Vi har lavet store ĂŠndringer i vores liv siden vi kom hertil, og jeg prĂžver hver dag at gĂžre de ting, jeg har lĂŠrt, for jeg ved, det er godt for os (
) Jeg har fĂžrhen vĂŠret lidt streng i min opdragelse og den mĂ„de, jeg sagde tingene pĂ„ til mine bĂžrn. Nu har jeg lĂŠrt, hvordan jeg kan styre det. Jeg kan tale om svĂŠre ting med mine bĂžrn, det har gjort, at vi er blevet tĂŠttere, og jeg har bedre forstĂ„else for mine bĂžrn og den mĂ„de, de reagerer pĂ„.”

En anden central Ärsag til, at bÞrnene pÄ Illernit trives og udvikler sig, skal findes i det strukturerede samarbejde, som Illernit har med skolen og bÞrnehaven i Qeqertarsuaq. Medarbejderne pÄ Illernit beskriver for personalet hvilke udfordringer, som bÞrn der har vÊret udsat for vold ofte oplever, og de rÄdgiver personalet i forhold til hÄndteringen af konkrete udfordringer i dagligdagen. Samarbejdet understÞtter bÄde lÊrernes og pÊdagogernes forudsÊtninger for at forstÄ barnets situation og Þger ligeledes chancerne for, at bÞrnene opnÄr en grundlÊggende skolegang.

Evalueringen fremhÊver endvidere en rÊkke nationale anbefalinger i forhold til medarbejdere der arbejder med mennesker, der skal bidrage til, at styrke de nationale indsatser mÄlrettet vold i nÊre relationer og dermed Þge chancen for, at voldsramte familier fÄr den mest kvalificerede og mÄlrettede behandling.

LÊs evalueringen af Illernit her.

For yderligere informationer kontakt AC-fuldmÊgtig i Socialstyrelsen, Majken Vith TangkjÊr pÄ e-mail: mavt@nanoq.gl eller tlf. +299 346639.

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

IndlĂŠser ... IndlĂŠser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at GrÞnland skal vÊre selvstÊndig?

View Results

IndlĂŠser ... IndlĂŠser ...
Translate »