đŸŽ„đŸŽ…đŸœSiunnerfilimmik periusissiorluni sulineq sulisullu suliffimminnut naammagisimaarinnittut pissutaallutik KNI ukiup affaani siullermi angusarissaarpoq

đŸ“·KNI

đŸ‡©đŸ‡°â†“MĂ„lrettet strategiarbejde og hĂžj medarbejdertilfredshed leverer et flot halvĂ„rsresultat i KNI koncernen

LĂŠserinfo: KamikPosten.gl har gentagne gange telefonisk sĂ„vel som skriftligt kontaktet KNI – Men det er i flere Ă„r ikke lykkedes os at fĂ„ respons – Vi beklager – Derfor er vores dĂŠkning af koncernen begrĂŠnset – Det er bestemt ikke uvilje fra KamikPosten.gl’s side.

Hvis du savner omtale af andre grÞnlandske virksomheder, foreninger, eller klubber, sÄ skyldes det at de udelukkende bruger udvalgte mediepartnere.

đŸ‡ŹđŸ‡±Piffissaq nalunaarusiorfiusoq: 1. april – 30. september 2018.

Piffissaq naatsorsuuteqarfiusoq

KNI 2018/19-mi naatsorsuuteqarfigisamini ukiup affaani siullermi akileraarut suli ilanngaatiginagu DKK 72,8 mio.-nik sinneqartooruteqarpoq, ukiup siuliani ukiup affanut DKK 60 mio.-nik sinneqartoorsimalluni.

2018/19-mi naatsorsuuteqarfiusumi ukiup affaanut angusat tunngavigalugit naatsorsuutigineqarpoq KNI-p ukioq tamakkerlugu naatsorsuutai DKK 110-116 mio.-it akornanni sinneqartoorfiujumaartut, akileraarut suli ilanngaatiginagu.

Ukiup affaani siullermi ukiup siulianut sanilliullugu DKK 12,8 mio.-nik sinneqartooruteqarneruneq makkunannga pissuteqarpoq:

  • Nioqqutissanik pilersuinermi DKK 3 mio.-nik sinneqartoorneruneq
  • Ikummatissanik pilersuinermi DKK 10,9 mio.-nik sinneqartoorneruneq
  • KNI-p ataani ingerlataqarfiit DKK 0,9 mio.-nik sinneqartooruteqarnerunerat
  • KNI-p ingerlatseqataaffigisaani DKK 2 mio.-nik amingartooruteqarneq

Ukiup affaani naatsorsuuteqarfiup ingerlanerani nioqqutissanik pilersuinermi kiffartuussinissamut Namminersorlutik Oqartussat tapiissutaat DKK 18 mio.-iusut affaannanngortillugit DKK 9 mio.-inngortinneqarput. Tamatumunnga tunulequtaavoq 1. januar 2018 atuutilersumik innaallagissamut akit appartinneqarnerisigut KNI-p sipaarutigisai landskarsimut utertinneqarmata.

2018-ip ingerlanerani marloriarluni Pilersuisup niuertarfiini nioqqutissat ulluinnarni inuuniarnermi pisariaqartinneqartut arlalippassuit akikillineqarput, tassa februarimi aamma oktoberimi.

Ukiup affaani angusat suliffeqarfissuup siunnerfilimmik pilersaarusiorluni anguniagaanut aningaasatigut patajaatsumik tunngavissaqalersitsipput, suliffeqarfissuullu suli ineriartoqqissinnaaneranut angusarissaarnerunissaanullu upperinnilersitsillutik.

Angusarissaarneq aamma minnerunngitsumik pissuteqarpoq sulisunik ukkassineq piginnaanngorsaanerlu oqaasiinnaanngitsutigut annertuumik ingerlanneqarmat, suleriaatsit periutsillu nutarterneqartuarlutik.

Ukiumi naatsorsuuteqarfiusup 2018/19 affaani siullermi kaaviiaartitta DKK 1.315 mio.-iupput, ukiup siulianut sanilliullugit DKK 65 mio.-nik amerleriarlutik.

Nioqqutissanik pilersuinermi DKK 729 mio.-it kaaviiaartinneqarput, ukiup siulianut sanilliullugit 4 %-mik amerleriarlutik. Ikummatissamik pilersuinermi DKK 579 mio.-it kaaviaartinneqarput, ukiup siulianut sanilliullugit 7 %-mik amerleriarlutik.

Sanaartornermut aningaasaliissutit

Suliffeqarfissuup taamatut sinneqartooruteqarfiusumik ingerlanneqarnissaa pisariaqarluinnarpoq sanaartukkatigut nutarterinerit aserfallatsaaliuinissamilu kinguaattoorutaasimasut angummaffigineqarlutik akissaqartinneqassappata.

Ikummatissanik pilersuinermi sanaartugassatigut aserfallatsaaliugassat kinguaattoorutaasut DKK 275 mio.-nik naleqarput, ikummatissaasivissuillu aserfallatsaaliorneqarnissaannut kinguaattoorutit DKK 160 mio.-nik naleqarput. Tamakku isumagineqassappata suliffeqarfissuup sinneqartooruteqarneratigut taamaallaat akilerneqarsinnaapput.

đŸ‡©đŸ‡°Omhandlende periode: 1. april – 30. september 2018.

Periodens resultat

KNI opnÄede i fÞrste halvÄr af regnskabsÄret 2018/19 et resultat fÞr skat pÄ 72,8 mio. DKK mod 60,0 mio. DKK i 2017/18. Resultatet ligger pÄ det forventelige niveau i forhold til budget.

PĂ„ baggrund af resultatet for 1. halvĂ„r af regnskabsĂ„ret 2018/19 er det forventningen, at KNI vil kunne indfri det oprindelige mĂ„l om et resultat for hele Ă„ret pĂ„ i stĂžrrelsesordenen 110 – 116 mio. kr. fĂžr skat.

Det forbedrede regnskabsresultat svarende til 12,8 mio. DKK i forhold til halvÄrsrapporten for 2016/17 er tilvejebragt pÄ fÞlgende vis:

  • en forbedret indtjening i selskabets varedivision med 3,0 mio. DKK
  • en forbedret indtjening i selskabets energidivision med 10,9 mio. DKK.
  • en forbedret indtjening fra tilknyttede virksomheder med 0,9 mio. DKK
  • et indarbejdet underskud under ”associeret virksomhed” med 2,0 mio. DKK

I halvÄrets resultatniveau er Selvstyrets servicekontraktbetaling for vareforsyning halveret fra i 2017/18 at udgÞre 18 mio. DKK. til i 2018/19 at udgÞr ca. 9 mio. DKK. Denne nedbringelse skyldes den Þkonomiske besparelseseffekt ved indfÞrelsen af den landsdÊkkende ensprisreform for el og vand pr. 1. januar 2018.

I perioden der dÊkker halvÄrsmeddelelsen er der blevet gennemfÞrt to priskampagner, foretaget i henholdsvis februar og oktober 2018, hvor priserne er blevet nedsat pÄ udvalgte basisvarer i Pilersuisoq regi.

HalvÄrsresultatet er Þkonomisk godt funderet og afspejler en fortsat positiv udvikling og tro pÄ, at KNI kan vedblive med at videreudvikle forretningen og levere resultater, der lever op til de ambitioner, som er defineret i selskabets strategiarbejde.

HalvÄrsresultatet er ligeledes tilvejebragt via et fortsat meget stort fokus pÄ uddannelse af medarbejdere og indfÞrelse af nye arbejdsprocesser.

I halvÄret 2018/19 har omsÊtningen udgjort 1.315 mio. DKK, hvilket svarer til en stigning pÄ 65 mio. DKK i forhold til det niveau, som blev realiseret i halvÄret 2017/18.

I ovenstÄende omsÊtningsniveau indgÄr selskabets varedivision med 729 mio. DKK og energidivision med 579 mio. DKK. I varedivisionen er omsÊtningen steget med 4 % i forhold til samme periode sidste Är, ligesom ogsÄ energidivisionen har oplevet en stigning i aktivitetsniveauet svarende til 7 %.

Investeringer

Selskabets nuvÊrende indtjeningsniveau er en helt afgÞrende forudsÊtning for at kunne foretage de nÞdvendige fremtidige investeringer, der skal nedbringe selskabets renoveringsefterslÊb bÄde i energi- og i varedivisionen.

Det samlede renoveringsefterslÊb udgÞr i stÞrrelsesordenen 275 mio. DKK i varedivisionen samt 160 mio. DKK i energidivisionen. Investeringer pÄ dette niveau krÊver et stort fokus pÄ at der tilvejebringes den nÞdvendige likviditet fra selskabets indtjeningsniveau.

Kilde: kni.gl

 

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

IndlĂŠser ... IndlĂŠser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at GrÞnland skal vÊre selvstÊndig?

View Results

IndlĂŠser ... IndlĂŠser ...
Translate »