247 forskere sendte appel til EU: Ønsker 5G-udrulning stoppet pga. sundhedsfarer

Studier bekræfter, at RF-EMF-stråling er sundhedskadeligt

***

247 forskere, professorer og læger fra hele verden har skrevet en appel til EU (og verdens politikere), hvor de tilråder, at 5G-udrulningen standses, da hundredevis af studier påviser faren ved trådløs teknologi, og siden 5G har en højere strålefrekvens end 3G og 4G, og ikke er testet for ikke-ioniserende stråling, fraråder de det på det kraftigste. Blandt de mange anerkendte forskere, læger og videnskabsfolk er bl.a. Devra DavisPhD, MPH, Hebrew University, Hadassah Medical Center & Ondokuz Mayis UniversityDr. Davis sad på Bill Clintons Chemical Safety and Hazard Investigation Board fra 1994 til 1999. Hun var grundlægger og direktør for Center for Environmental Oncology, den første af sin art i verden, og i øjeblikket fungerer hun som formand for Environmental Health Trust, en nonprofitorganisation med fokus på at gøre opmærksom på menneskeskabte sundhedsrisici. Derudover er der Joel Moskowitz, PhD, public health researcher fra Berkeley University, Martin Pall, BA, PhD, Professor Emeritus (Biokemi og lægevidenskab), Pullman, WA., Dominique Belpomme, MD, MSc, professor i medicinsk onkologi; Direktør for ECERI, Paris University, Paris, & European Cancer Environment Research Institute, Bruxelles, for bare at nævne nogle få.

Læs appellen oversat til dansk herunder:

Forskere og læger advarer om potentielle alvorlige sundhedsvirkninger af 5G

Vi underskrevne forskere og læger anbefaler et moratorium for udbredelsen af den femte generation, 5G, til telekommunikation, indtil potentielle farer for menneskers sundhed og miljøet er blevet fuldt ud undersøgt af forskere uafhængige af industrien. 5G vil øge eksponeringen for radiofrekvens-elektromagnetiske felter (RF-EMF) oven på de 2G, 3G, 4G, Wi-Fi osv. der allerede bruges til telekommunikation. RF-EMF har vist sig at være skadeligt for mennesker og miljø.

5G tilfører massiv stigning i uundgåelig eksponering for trådløs stråling

5G-teknologien er kun effektiv over kort afstand. Den transmitteres dårligt gennem fast materiale. Det kræver derfor mange nye antenner, og en fuldstændig implementering vil resultere i antenner ved hver 10. til 12. huse i byområder og vil dermed massivt øge den uundgåelige eksponering.

Med den stadigt mere omfattende brug af trådløs teknologi kan ingen undgå eksponering. Fordi oven i det øgede antal 5G-sendere (selv inden for boliger, butikker og på hospitaler) estimeres der, at 10 til 20 milliarder forbindelser (til køleskabe, vaskemaskiner, overvågningskameraer, selvkørende biler og busser mv.) vil være en del af det, der kaldes ”the internet of things” (tingenes internet). Alt dette kan sammemlagt medføre til en betydelig stigning i den samlede, langsigtede RF-EMF-eksponering for alle EU-borgere.

Skadelige virkninger af RF-EMF-eksponering er allerede bevist

247 forskere fra mere end 40 lande har udtrykt alvorlig bekymring med hensyn til den allestedsnærværende og stigende eksponering for EMF, genereret af elektriske og trådløse enheder, der findes nu – allerede før den nye 5G-udrulning. De henviser til, at mange nyere videnskabelige publikationer har vist, at EMF påvirker levende organismer på niveauer langt under de fleste internationale og nationale retningslinjer. Effekter omfatter øget kræftrisiko, cellulært stress, øgning af skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funktionelle forandringer i reproduktionssystemet, indlæringvaskeligheder, hukommelsestab, neurologiske lidelser og negative virkninger på den generelle trivsel hos mennesker. Skaderne rækker langt ud over bare at påvirke menneskeheden, da der er en tiltagende mængde beviser for skadelige virkninger på både planter og dyr.

Efter forskernes appel blev skrevet i 2015 har yderligere forskning overbevisende bekræftet alvorlige sundhedsrisici fra RF-EMF-felter fra trådløs teknologi. Verdens største undersøgelse, (25 millioner US dollar) National Toxicology Program (NTP), viser statistisk en signifikant stigning i forekomsten af hjerne- og hjertecancer hos dyr udsat for EMF, der er lavere end ICNIRP’s (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) retningslinjer, som de fleste lande følger. Disse resultater understøtter resultaterne i menneskelige epidemiologistudier i RF-stråling og hjernetumorrisiko. Et stort antal fagfællebedømte videnskabelige rapporter viser skade på menneskers sundhed fra EMF.

Det internationale agentur for kræftforskning (IARC), WHO’s kræftagentur (WHO), konkluderede i 2011, at EMF med frekvenser på 30 KHz – 300 GHz muligvis er kræftfremkaldende for mennesker (Gruppe 2B). Nye undersøgelser, som NTP-undersøgelsen nævnt ovenfor og flere epidemiologiske undersøgelser, herunder de seneste undersøgelser vedrørende mobiltelefonbrug og hjernekræft, bekræfter dog, at RF-EMF-stråling er kræftfremkaldende for mennesker.

I EUROPA EM’s (European Academy for Environmental Medicine) EMF-retningslinjer fra 2016 står der, at “der er stærke beviserfor, at langsigtet eksponering for visse EMF’er øger risikoen for sygdomme som: Visse kræftformer, Alzheimers og mandlig infertilitet … Almindelige symptomer på EHS (Elektro Hyper Sensitivitet) omfatter hovedpine, koncentrationsvanskeligheder, søvnproblemer, depression, mangel på energi, træthed og influenzalignende symptomer.”

En stigende del af den europæiske befolkning påvirkes af sundhedsproblemer, som i den videnskabelige litteratur i mange år har været linket til EMF- og trådløs strålingseksponering. I den internationale ”Scientific Declaration on EHS & multiple chemical sensitivity (MCS)” (videnskabelig erklæring om EHS og kemikalieoverfølsomhed), Bruxelles 2015, erklæres det: “På baggrund af vores nuværende videnskabelige viden opråber vi hermed alle nationale og internationale organer og institutioner om … at anerkende EHS og MCS som sande medicinske tilstande, som … kan skabe et stort problem for folkesundheden de kommende år i alle de lande, hvor der er ubegrænset brug af elektromagnetisk feltbaseret trådløs teknologi og markedsførte kemiske stoffer … Inaktivitet er en omkostning for samfundet og er ikke længere en mulighed … vi anerkender enstemmigt denne alvorlige fare for folkesundheden og anmoder om, at store grundlæggende og forebyggende foranstaltninger hurtigst muligt vedtages og prioriteres for at imødegå denne verdensomspændende epidemi, der ligger forude.”

Forholdsregler

Forebyggelsesprincippet (UNESCO) blev vedtaget af EU 2005: “Når menneskelige aktiviteter kan føre til moralsk, uacceptabel skade, der er videnskabelig plausibel, men usikker, skal der træffes foranstaltninger for at undgå eller mindske denne skade.”

I Europarådets Resolution 1815 (2011) står der: “Tag alle rimelige foranstaltninger for at reducere eksponeringen for elektromagnetiske felter, især for radiofrekvenser fra mobiltelefoner og især udsættelse for børn og unge, der synes at være mest i farezonen for tumorer i hovedet … Rådet anbefaler kraftigt, at ALARA-princippet anvendes (så lavt som muligt), der dækker både de såkaldte termiske virkninger og de ikke-termiske eller biologiske virkninger af elektromagnetiske emissioner eller stråling.” Og: “Standarder for risikovurdering og kvalitet bør forbedres.”

Nürnbergkoden (1949) gælder for alle eksperimenter på mennesker, og det gælder også udrulningen af 5G med ny, højere RF- og EMF-eksponering. Alle sådanne eksperimenter: “bør baseres på tidligere viden, (f.eks. en formodning, der baserer sig på dyreforsøg) som berettiger eksperimentet. Der må ikke udføres noget forsøg, hvor der er en a priori grund til at tro, at død eller en invaliderende skade vil forekomme; undtagen måske i de eksperimenter, hvor forsøgets forskere selv indgår som forsøgsperson. “(Nürnbergkode pkt. 3-5). Allerede offentliggjorte videnskabelige undersøgelser viser, at der er “en a priori grund til at tro”, at der er reelle sundhedsfarer.

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) advarer om “strålingsrisiko fra dagligdags udstyr”, selv om strålingen er under WHO / ICNIRP-standarderne. EEA konkluderer også: “Der er mange eksempler på manglende anvendelse af forsigtighedsprincippet i fortiden, som har medført alvorlige og ofte irreversible skader på sundhed og miljøer … skadelige eksponeringer kan være udbredt, før der er både “overbevisende” tegn på skade fra langsigtede eksponeringer, og biologisk forståelse [mekanisme] for, hvordan denne skade er forårsaget.”

“Sikkerhedsretningslinjer” beskytter industrien – ikke sundhed

De nuværende ICNIRP-“sikkerhedsretningslinjer” er forældede. Alle ovennævnte beviser på skade opstår, selv om strålingen er under ICNIRP’s “sikkerhedsretningslinjer”. Derfor er nye sikkerhedsstandarder nødvendige. Årsagen til de vildledende retningslinjer er, at “ICNIRP-medlemmernes interessekonflikt på grund af deres forhold til telekommunikations- eller elektronikfirmaer undergraver den upartiskhed, der bør styre regulering af den offentlige eksponering for ikke-ioniserende stråling … For at evaluere kræftrisici er det nødvendigt at omfatte forskere med kompetence inden for medicin, især onkologi.”

De nuværende ICNIRP / WHO-retningslinjer for EMF er baseret på den forældede hypotese, at “Den kritiske virkning af RF-EMF-eksponering, der er relevant for menneskers sundhed og sikkerhed, er opvarmning af eksponeret væv.” Forskere har imidlertid bevist, at mange forskellige slags sygdomme og skader forårsages uden opvarmning (“ikke-termisk effekt”) ved strålingsniveauer langt under ICNIRP’s retningslinjer.

Vi opfordrer EU til:

1) At træffe alle rimelige foranstaltninger for at standse 5G-RF-EMF-ekspansionen, indtil uafhængige forskere kan sikre, at 5G og de samlede strålingsniveauer, der skyldes RF-EMF (5G sammen med 2G, 3G, 4G og WiFi) ikke vil være skadelige for EU-borgere, især spædbørn, børn og gravide, samt miljøet.

2) At anbefale, at alle EU-lande, især deres strålingssikkerhedsagenturer, følger Resolution 1815 og informerer borgere, herunder lærere og læger om sundhedsrisici fra RF-EMF-stråling, hvordan og hvorfor man bør undgå trådløs kommunikation, især i / nær f.eks. vuggestuer, skoler, hjem, arbejdspladser, hospitaler og plejehjem.

3) At straks udpege en EU-taskforce af uafhængige, i sandhed upartiske, EMF- og medicinske fagfolk uden interessekonflikter til at revurdere sundhedsrisici og:

a) At beslutte nye, sikre “maksimale samlede eksponeringsstandarder” for al trådløs kommunikation inden for EU.

b) At undersøge den samlede og kumulative eksponering for EU-borgere.

c) At skabe regler, der skal foreskrives / håndhæves inden for EU om, hvordan man undgår at overstige de nye, maksimale, samlede EU-eksponeringsstandarder for alle former for EMF for at beskytte borgerne, især spædbørn, børn og gravide.

  1. At forhindre den trådløse industri / telekomindustrien ved gennem lobbyorganisationer at overtale EU-embedsmænd til at træffe beslutninger om videre udbredelse af RF-stråling, herunder 5G i Europa.

  2. At favorisere og indføre kabelbaseret digital telekommunikation i stedet for trådløs.

Indsendt respektfuldt af:

Rainer Nyberg, EdD, Professor Emeritus (Åbo Akademi), Vasa, Finland.

Lennart Hardell, MD, Ph.d., professor (assoc.) Institut for Onkologi, Fakultet for Medicin og Sundhed, Universitetshospitalet, Örebro, Sverige.

Læs hele listen med underskrivere her

Hvad mener du om Lufthavnene? Du har op til 6 svarmuligheder

View Results

Indlæser ... Indlæser ...

Kalaallit Nunaat namminersornissaa kissaatigaajuk? - Ønsker du at Grønland skal være selvstændig?

View Results

Indlæser ... Indlæser ...
About Emma Cairo 6 Articles
Emma Cairo (Erlandsdatter) er researcher, oversætter og skribent for diverse medier og næstformand i foreningen, Free21DK, der er en støtteforening for det uafhængige magasin, Free21DK, grundlagt af journalisten, Tommy Hansen. Magasinet dækker international politik og det militær-industrielle kompleks. Emma Cairo er også sangerinde og sangskriver og bosiddende i Los Angeles-området.
Translate »